Inschrijven workshops expertisemiddag 5 februari 2020

Hieronder zie je een beschrijving van alle workshops. We willen je vragen om 3 keuzes te maken.

We hebben plaats voor maximaal 15 personen per workshop, in volgorde van aanmelding. De uiterste inschrijfdatum is maandag 13 januari 2020.

De workshops

“Sta stil bij de relatie tussen taalontwikkeling en leren lezen en spellen.”

In deze workshop staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen TOS, lezen en spellen. Kinderen met

een TOS hebben vaker ook lees- en spellingsproblemen dan kinderen zonder TOS. Kinderen met

dyslexie hebben vaak ook taalproblemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een TOS en

kinderen met een genetisch risico op dyslexie moeite hebben met de fonologische verwerking en

met het fonologisch werkgeheugen. De problemen die hieruit voortvloeien hebben in verschillende

fases van de ontwikkeling van het kind hun uitwerking op de taalontwikkeling en op het leren lezen

en spellen. Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe taalontwikkeling en

leren lezen met elkaar verweven kunnen zijn.

Deze workshop wordt gegeven door:

Maria Schoutens (klinisch linguïst Kentalis) en Katja Daamen (logopedist Kentalis)

“Passende ondersteuning; hoe ziet het eruit en wat is ervoor nodig”

Kinderen in het (reguliere) onderwijs met een TOS, SH of Doof (al dan niet in combinatie met ASS) kunnen ondersteuning krijgen vanuit Taalbrug Junior aansluitend op hun onderwijsbehoefte en de ondersteuningsbehoefte van de school. Hoe kan het eruit zien en wat is daarvoor nodig.

Deze workshop wordt gegeven door:

Yvonne Verkooijen (Teamleider ambulante dienstverlening van Taalbrug Junior)

“Hoe kom je tot het signaleren, diagnosticeren en goed ondersteunen van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? “

In het onderwijs komen we steeds meer kinderen tegen die de Nederlandse taal nog moeten leren. De ontwikkeling van een tweede taal verloopt voor iedere tweede taalleerder anders.

We zien taalachterstanden bij deze kinderen. Maar wanneer spreek je nu van een taalachterstand en wanneer heb je te maken met een taalontwikkelingsstoornis?

In deze presentatie kijken we samen naar de overeenkomsten en verschillen van taalproblemen vanuit meertaligheid en een taalstoornis. Welke wegen kun je bewandelen om tot een goede diagnostiek te komen, hoe kun je kinderen met meertaligheid en TOS goed ondersteunen in hun taalontwikkeling en welke organisaties kunnen hierin helpen?

Deze workshop wordt gegeven door:

Christy Daamen (ambulant dienstverlener/consultant Taalbrug Junior)

“Mijn hoofd zit vol, ik ben boos, ik kan niets, dat durf ik niet, ik ben stil.Help me om mijn gevoelens te uiten en er mee om te gaan!

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociaal-emotionele problemen.

Wanneer een kind over weinig taal beschikt, kan het meer moeite hebben gevoelens onder woorden te brengen. Het kan de communicatie in wisselwerking met zijn omgeving verstoren en het kind kan zich daardoor vaak niet begrepen voelen.

Deze workshop wordt gegeven door:

Minette van der Pas (Orthopedagoog generalist Kentalis) en Danny Vonhögen (GZ-psycholoog Kentalis)

“Voel en ervaar hoe het is om een spraaktaalstoornis te hebben”

Hoe is het om niet goed uit je woorden te komen? Of om niet begrepen te worden? Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. Het kweekt begrip voor een persoon met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem, maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS.

Deze workshop wordt gegeven door:

Desiree Welling (ambulant dienstverlener Taalbrug Junior) en Esther van Velzen (klinisch linguïst en logopedist Kentalis)

“Ontdek zelf wat een gehoorbeperking inhoudt”

Tijdens deze workshop ga je zelf ervaren wat het betekent om een gehoorbeperking te hebben. Wat werkt wel en wat niet. Ontdek wat de valkuilen en misvattingen zijn. Wat betekent een gehoor, niet alleen sociaal gezien, maar ook in de klas, in het dagelijks leven, in je verdere ontwikkeling, weerbaarheid en je energieverdeling. Weet jij welke signalen kunnen wijzen op het missen van auditieve informatie? Tijdens deze workshop zullen wij jullie in een korte tijd van al deze facetten iets meegeven.

Deze workshop wordt gegeven door:

Saskia Mortier (maatschappelijk werkster Libra)

“Ben er vroeg bij!!”

In elke klas zitten wel een paar leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is belangrijk om deze kinderen zo goed mogelijk op te sporen en te begeleiden. Deze presentatie geeft inzicht in het belang van vroegsignalering van taalproblemen, maar ook wat de valkuilen zijn. De verschillende screeningsinstrumenten en vragenlijsten worden besproken. Tevens de mogelijkheden voor meertalige kinderen. Wat zijn de vervolgstappen na signalering? Tijdens deze presentatie is er ruimte voor het inbrengen en bespreken van leerlingen uit de praktijk.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Rosemarie Voeten (logopedist ambulant dienstverlener Taalbrug Junior)

“Op de Taalbrug SO werken wij met interactief taalonderwijs, graag vertellen wij hierover”

Hoe werkt dat interactief taalonderwijs op een cluster 2 school? Hoe ondersteun, stimuleer en activeer je leerlingen met een TOS?  Wij kunnen dat!

Cluster 2 school Taalbrug Junior gaat uit van interactief taalonderwijs in alle groepen en op alle locaties. Met de beleving van de kinderen als uitgangspunt. Middels een intensieve taalcyclus, gedraaid door de leerkracht en logopedist in een tandemconstructie, bieden wij de leerlingen van onze school het best mogelijke taalonderwijs. Ook gaan veel collega’s van onze ambulante dienstverlening naar de reguliere scholen en het SBO toe om leerkrachten te ondersteunen die een leerling met TOS in de klas hebben. Middels een ondersteuningsarrangement krijgen de leerlingen met een TOS begeleiding van een ambulant dienstverlener vanuit Taalbrug Junior. Daarnaast wordt de expertise vanuit cluster 2 geborgd bij de leerkracht en het team van de ontvangende school. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker luisteren en meedoen.
Zo interactief als ons taalonderwijs is, zo interactief zal onze workshop zijn.

Deze workshop wordt gegeven door:

Karlijn Meijer en Marianne Meijers (taalspecialisten Taalbrug Junior)

“Onze cultuur is de norm!?”

Interculturele communicatie. Betekent letterlijk: communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Dit zien we terug in ons dagelijkse leven, maar met name in ons werk. Leerkrachten werken steeds meer met kinderen die een andere achtergrond en andere cultuur hebben. Wat is nu cultuur en welke cultuurverschillen zijn er?

Deze workshop wordt gegeven door:

Liesbeth Brentjes (Logopedist Libra)

“Is het nu horen, luisteren of verstaan?”

Er zijn kinderen die ondanks normale gehoordrempels moeite lijken te hebben met horen en verstaan. Voor hen is het luisteren lastig in complexe luistersituaties, zoals bijvoorbeeld in achtergrondlawaai of wanneer een spreker erg snel spreekt en/of de geluidskwaliteit slecht is. Er is niet altijd een duidelijke verklaring voor luisterproblemen. Misschien is er wel sprake van onverklaarbare luisterproblemen? Deze workshop gaat in op de huidige inzichten betreffende diagnostiek en behandeling van deze kinderen.

Deze workshop wordt gegeven door:

Celine Bernaerdt (universitair audioloog, Libra)

Inschrijven