De missie van Taalbrug Junior

Taalbrug Junior biedt gespecialiseerd onderwijs en specifieke ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De primaire hulpvraag van alle leerlingen die de school bezoeken ligt in de behoefte om beter te leren communiceren met anderen.

Voor alle medewerkers staat taal de hele dag centraal door de oprechte belangstelling voor wat de leerling echt bedoelt te zeggen. De taal van het kind zelf is de basis van leren communiceren. Door de unieke aanpak in taal en communicatie gaan de leerlingen het onderwijsaanbod beter begrijpen. Zo leren ze zich te redden in de veelheid van communicatieve situaties in de wereld om hen heen. We maken leerlingen eigenaar van hun leerproces door ze zelf een stem te geven en hen te leren reflecteren. Dit geeft inzicht in eigen mogelijkheden in relatie met de problematiek.

Taalbrug Junior wil in het landschap van passend onderwijs het verschil maken in het belang van de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Gepassioneerde en ambitieuze professionals werken intensief samen om vanuit hoge verwachtingen het beste uit leerlingen te halen en een kleurrijk palet aan kansen te creëren. Kansen om (weer) te kunnen participeren in thuisnabij basis- of voortgezet onderwijs voor het verwerven van een volwaardige en passende plek in de maatschappij. Met dit doel voor ogen delen onze professionals hun expertise in het aanleren van communicatieve vaardigheden met ouders, scholen en externe partners.

Waar is Taalbrug Junior trots op?

Onze unieke taalmethodiek en het bewustzijn van eenieder dat taalonderwijs de kern is van ons onderwijs, zichtbaar in kwaliteit, aandacht en betrokkenheid.

Ons interne professionele scholingsaanbod voor de nieuwe medewerkers, afgestemd op onze taalmethodiek en uitgevoerd door onze eigen taalspecialisten.

De bundeling van onze krachten in een multidisciplinair team en de krachtige samenwerking tussen leerkracht en logopedist.

Het pedagogisch-didactisch handelen van alle professionals, de veilige omgeving en de rust die herkend en gevoeld worden door ouders en externen.

Het cyclisch proces van de arrangementen: in de AD een doelgericht Plan van Aanpak en doelgerichte evaluatie. In het onderwijs doelgerichte jaaradviesgesprekken.

De kwaliteit van de expertiseoverdracht naar reguliere scholen. De veelzijdigheid en specialisaties in de ambulante dienstverlening.

Waar staat Taalbrug Junior nu?

Taalbrug Junior scoort ‘goed’ als het gaat om het Onderwijsproces en het Schoolklimaat.

De Onderwijsresultaten en de Kwaliteitszorg en -ambitie scoren ‘voldoende’

Waar staat Taalbrug Junior over vier jaar?

  1. De professionals voeren opbrengstgericht passend onderwijs en ondersteuning uit waarin een groot aantal samenhangende (onderwijskundige) ontwikkelingen zichtbaar zijn.
  2. In de onderwijseenheid zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces door ze te betrekken bij het stellen en evalueren van doelen.
  3. De expertiseoverdracht van AD bewerkstelligt een effectieve transfer naar de klas.
  4. Onze school heeft een leesmethode voor groep 1 t/m 8 waarin de doelen voor lezen en de doelen voor spelling elkaar versterken en de interventies zijn afgestemd op de doelgroep.
  5. Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem ZIEN! met interventies gericht op sociale competenties.
  6. Op onze school gebruiken we de methode Zaken van Zwijsen en Zaken 3-4 in samenhang met de taalcyclus: Interactief Wereldoriënterend Taalonderwijs in Samenhang (IWOTS).