Ontwikkelingen

Passend Onderwijs

Tot 2013 ontvingen ouders en leerlingen in het laatste geval een ‘rugzak’. Met dit extra budget kon de ondersteuning aan de leerling worden bekostigd.Scholen voor speciaal onderwijs en reguliere scholen gaan daarvoor samenwerken in samenwerkingsverbanden. Voor de scholen in cluster 3 en 4 worden daartoe ondersteuningsplannen gemaakt om in die samenwerking te voorzien.
Voor onze cluster 2 school gelden aparte regelingen.

Daarover leest u meer in het onderdeel over aanmelding en toelating.

De wet Passend Onderwijs is ontstaan om een aantal problemen het hoofd te bieden:

  • we willen, dat leerlingen met een behoefte aan speciaal onderwijs zo vroeg mogelijk en zo snel mogelijk passend onderwijs ontvangen.
  • zo dicht mogelijk bij huis.
  • dat betekent, dat een kind in een school voor passend onderwijs geplaatst wordt of op een reguliere school kan blijven en daar ondersteuning krijgt.

De Stichting Vitus Zuid

De Stichting Vitus Zuid vormt vanaf 1 augustus 2015 het bevoegd gezag van drie onderwijseenheden voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 2:
1. Mgr. Hanssen in Hoensbroek met een nevenvestiging in Roermond.
2. Taalbrug College in Eindhoven.
3. Taalbrug Junior met locaties in Eindhoven, Helmond en Venlo.

Deze onderwijseenheden samen verzorgen het onderwijs aan ongeveer 900 leerlingen. Daarnaast worden ruim 400 leerlingen ambulant begeleid. De ambulante dienstverlening vindt plaats vanuit de onderwijseenheden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning in Zuidoost Brabant en Limburg aan alle leerlingen cluster 2. Het zijn slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking.