Medezeggenschap

Medezeggenschap is in het onderwijs wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin is geregeld dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn.

De bevoegdheden van de MR zijn instemmings- of adviesrecht. Deze zijn samen met de procedures en taken van onze MR vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van de MR en het Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid.
Vitus Zuid is de stichting waar Taalbrug Junior onderdeel van is samen met de Taalbrug VSO en de Mgr. Hanssen in Hoensbroek.

De MR fungeert op instellingsniveau en is onderverdeeld in drie deelraden

• deelraad Taalbrug Junior
• deelraad Taalbrug College
• deelraad Mgr. Hanssen

Twee leden van iedere deelraad hebben zitting in de MR van de Stichting Vitus Zuid. De MR vergadert ongeveer 4 maal per jaar.


Deelraad Taalbrug Junior

Taalbrug Junior heeft een eigen deelraad. Deze deelraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar op de locatie in Helmond van 19:30 tot 21:30.

Vastgesteld huishoudelijk reglement deelraden Vitus Zuid

Vastgesteld reglement Deelraden Vitus Zuid


Taken en bevoegdheden van de deelraad

De deelraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft.
De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de deelraad. Deze raad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
De deelraad heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht

De deelraad heeft instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht

Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de deelraad over hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de deelraad serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.

De rechten, procedures en taken zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van de deelraad Taalbrug Junior/VSO van de Stichting Vitus Zuid en het Huishoudelijk reglement van de deelraad Taalbrug Junior/VSO.


Onderwerpen

Het aandachtsgebied van de deelraden bestaat uit onderwerpen die enkel betrekking hebben op de school. Hierbij valt te denken aan:
• Het schoolplan
• De schoolgids en het formatieplan van de school.
• De organisatie van de school, de taakverdeling en voorzieningen voor de leerlingen
• De vakantieregeling


Vergadering bijwonen?

Vergaderingen van de deelraden zijn openbaar voor belanghebbenden. Zij hebben tijdens de vergaderingen geen stemrecht maar zijn welkom als toehoorder.

De vergaderdata voor het schooljaar 2024-2025 zijn:

  • Ma 16-09-2024
  • Do 14-11-2024
  • Do 16-01-2025
  • Ma 17-02-2025
  • Wo 02-04-2025
  • Di 27-05-2025
  • Di 10-06-2025

Wilt u een vergadering bijwonen, neem contact op met de deelraad door een e-mail te versturen naar deelraad@taalbrugjunior.nl

Lees meer over de Deelraad Taalbrug Junior