De ‘Rookvrije’ School

Begin februari 2015 zijn we gestart met de werkgroep voor ‘de rookvrije school’.

M.i.v. schooljaar 2015-2016 willen we met ons rookbeleid door samenwerking met ouders, leerlingen en personeel een gezonde school bevorderen.
 • Wij zijn een schoolomgeving en het welzijn van de leerling staat voorop. Hiervoor is het belangrijk dat wij als Taalbrug regels opstellen ten aanzien van het roken voor medewerkers, leerlingen, bezoekers en taxichauffeurs.

longfonds

 • We hebben als school een voorbeeldfunctie.
 • De Taalbrug streeft een rookbeleid na en de projectgroep geeft hier invulling aan.
 • Rookbeleid maken is anders dan een individuele keuze maken om te stoppen.

Om een peiling te maken is medio maart  een enquete uitgezet bij collega’s van de Taalbrug.  199 Mensen hebben hun mening gegeven over het rookbeleid op onze school. We hier een korte samenvatting van de uitslagen geven.

 • 73% van de collega’s is het eens met de stelling dat we goed voorbeeld moet zijn voor onze leerlingen, ouders en bezoekers van de Taalbrug.
 • Meer dan 90% vindt dat roken op schoolterrein buiten het zicht van leerlingen en bezoekers moet kunnen plaatsvinden op een aparte rookplek. Dat geldt hetzelfde voor het roken van leerlingen als daar sprake van is.
 • 19% van de medewerkers rookt waarvan 7% nooit op school.
 • 92% van de medewerks vindt dat de Taalbrug voor kinderen tot 18 jaar rookvrij zou moeten zijn. 37% Geeft aan dat kinderen ouder dan 18  wel mogen roken en 14% geeft aan roken voor leerlingen akkoord te vinden met toestemming van ouders en wordt opgemerkt dat het wel mogelijk zou moeten zijn om uitzonderingen te maken.
 • De opmerkingen die gegeven worden betreffen met name rookplekken uit het zicht van leerlingen, ouders en bezoekers en er is een behoefte aan preventieve aanpak binnnen het onderwijs tegen ‘roken’.
 • Er wordt niets gezegd over mogelijk organisatie aanbod om te ‘Stoppen met Roken’, vanuit de meeste opmerkingen wordt aangegeven dat dit een eigen verantwoordelijk is.

Met de uitslagen van de enquete zijn er nu een aantal afspraken gemaakt om volgende stappen te nemen:

 • Er zal een lesbrief worden samengesteld om dit te kunnen behandelen in de klas. Deze lesbrief richt zich voornamelijk op VSO leerlingen (Binnen SO is er nauwelijks sprake van roken door leerlingen)
 • Er worden informatiesessies georganiseerd voor medewerkers.
 • Er wordt gekeken naar een passende lokatie(s) voor rokende collega’s.

Subdoelen

1: M.i.v. het schooljaar 2015-2016 worden de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. het rookbeleid voor de Taalbrug opgenomen in de schoolgids van het SO en het VSO.

A: De directie verwerkt de afspraken rondom het rookbeleid in de schoolgids van het SO en het VSO.

2: In het eerste kwartaal van het schooljaar 2015-2016 wordt er door de Taalbrug een info-avond georganiseerd, rondom het rookbeleid van de Taalbrug, voor ouders en evt. leerlingen.

Subdoel en leerlingen

1: vanaf augustus 2017 is het op de gehele Taalbrug voor leerlingen verboden om te roken.

A: dit zal gefaseerd worden bewerkstelligd door uitstroom van de huidige rokende

leerlingen.

B : Nieuwe leerlingen die de leeftijd van 18 jaar nog niet zijn mogen niet meer roken.

C: De huidige rokende leerlingen moeten roken m.i.v. het schooljaar 2015-2016 op een afgeschermde plek buiten het zicht van de andere leerlingen.

2: in het schooljaar 2015- 2016 krijgen de leerlingen ( schoolverlaters S.O. en de onderbouw groepen van het V.S.O) voorlichting over de gevolgen van roken middels het lespakket van het Trimbos instituut.

 Subdoelen personeel

1: M.i.v. het schooljaar 2015-2016 mag het personeel roken, op een aangewezen plek, buiten het zicht van de leerlingen.

A: Voor het personeel wordt op iedere afdeling een afgeschermde rokersplek gecreëerd.

B: Voor augustus 2015 is vastgesteld waar deze plek gaan komen.

2: M.i.v. het schooljaar 2015-2016 mag het personeel niet roken in het bijzijn van leerlingen, ook niet tijdens uitstapjes/excursies.

3: M.i.v. het schooljaar 2015/2016 biedt de Taalbrug medewerking aan medewerkers die actief zich willen inzetten om een gezondere leefstijl aan te nemen.

Subdoelen bezoekers

1: M.i.v. schooljaar 2015-2016 is het op de gehele Taalbrug voor bezoekers en taxichauffeurs verboden om te roken, m.u.v. mensen die werkzaamheden komen verrichten op de Taalbrug.

A: Mensen die werkzaamheden komen verrichten op de Taalbrug mogen gebruik maken van de afgeschermde rookplekken op de verschillende afdelingen.