In dit liveblog vindt u de laatste informatie rond de maatregelen in verband met COVID-19.

 • (22-03-2021) Informatie vanuit de GGD Brabant-Zuidoost

  Nieuwsbrief van team onderwijs en corona PO en KO- maart 2021

 • (04-02-2021) Opening scholen 8 februari

  Beste ouder(s)/verzorger(s),
  Naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari en de onlangs verschenen informatie van het
  ministerie sturen wij u dit bericht.

  Allereerst onze waardering voor de periode waarin u als ouder(s)/ verzorger(s) een hele actieve rol
  heeft gespeeld in het thuisonderwijs van uw kind(eren). Wij willen u bedanken voor de
  samenwerking daarin met ons als school en hopen met elkaar op betere tijden.

  Zoals u weet, zal het primair onderwijs vanaf maandag 8 februari weer opengaan. Dat betekent
  natuurlijk nog niet dat wij het onderwijs kunnen geven op de manier zoals wij gewend waren voor de
  uitbraak van Covid-19. De veiligheid van uw kind(eren) en de medewerkers blijft wat ons betreft voorop staan.
  Dat betekent dat we binnen de mogelijkheden alles zullen doen om het risico op besmetting met het
  virus zo klein mogelijk te houden. Dat vraagt in deze tijd, waarin de kans op besmetting nog altijd een
  groot aandachtspunt is, om een aangepaste organisatie van ons onderwijs.

  Naar aanleiding van de richtlijnen vanuit OCW is de afgelopen dagen overleg geweest binnen
  Taalbrug Junior, binnen ons bestuur Vitus Zuid en op niveau van het overkoepelend bestuur cluster 2
  Simea. Bij alle maatregelen hebben we steeds zorgvuldig afwegingen gemaakt en gekeken naar veiligheid,
  verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid. Naar verwachting zullen morgenmiddag de protocollen
  vanuit de PO-raad beschikbaar zijn. Mocht hieruit nog aanvullende informatie naar voren komen dan
  zullen we u hierover informeren.

  We hebben onderstaande maatregelen opgesteld aan de hand van de richtlijnen vanuit OCW. Deze
  zullen in ieder geval gelden tot aan de carnavalsvakantie. Concreet houdt dit het volgende in:
  • Klassen zullen los van elkaar het onderwijsprogramma volgen.
  • Er zullen maximaal twee collega’s in een klas aanwezig zijn.
  • Alle devices (laptops/tablets) die zijn uitgeleend voor gebruik thuis moeten maandag 8
  februari weer mee teruggenomen worden naar school.
  • Er wordt alleen met de eigen klas gewerkt. Er worden geen groeps-overstijgende activiteiten
  gedaan en er wordt alleen gebruik gemaakt van het eigen lokaal.
  • De gemeenschappelijke ruimtes zoals bijvoorbeeld de aula zullen niet worden gebruikt.
  • Het buitenspelen en pauzeren wordt per klas apart georganiseerd.
  • Medewerkers en leerlingen uit groep 7 en 8 dragen bij verplaatsing door het gebouw een
  mondkapje.
  • Vaklessen (gym, muziek en beeldende vorming) en logopedie worden nog niet ‘live’
  opgestart.
  • Alleen onze eigen medewerkers zijn aanwezig in de school, externen nog niet.
  • Medewerkers die thuis kunnen werken, werken nog steeds vanuit thuis.
  • Met ingang van 8 februari zal Taalbrug Junior geen noodopvang meer verzorgen.

  Tussentijds zullen de maatregelen steeds opnieuw worden bekeken. Zijn er aanvullingen of
  aanpassingen dan zullen wij u informeren hierover.

  Daarnaast blijven wij ook de richtlijnen volgen vanuit het RIVM en adviezen vanuit de GGD.
  Naast dat dit van ons het nodige vraagt in organisatie en communicatie, kunnen we alleen samen
  met u zorgen voor zo veel mogelijk veiligheid van uw kinderen en onze medewerkers.
  Daarom het volgende dringende verzoek aan u:

  • Heeft uw kind klachten die passen bij een besmetting met het Corona- virus zoals:
  o Verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, neusverkoudheid, loopneus)
  o Keelpijn
  o Benauwdheid
  o Koorts of verhoging
  o Verlies van reuk en/of smaak
  Dan mag uw kind NIET naar school komen. Wij verzoeken u uw kind in dat geval a.u.b. te
  laten testen.
  • Als het testresultaat bekend is verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht van uw
  kind.
  • Is de testuitslag negatief? Dan mag uw kind weer naar school komen.
  • Is de testuitslag positief?
  o Uw kind moet thuis blijven.
  o De volledige klas van uw kind blijft thuis*.
  o Op de 5de dag verzoeken wij u uw kind te laten testen en het testresultaat door te
  geven aan de leerkracht van uw kind.
  Is de uitslag negatief? Uw kind mag weer naar school komen.
  Is de uitslag positief? Uw kind blijft 5 dagen langer in quarantaine.

  *Alleen gedurende de periode dat de volledige klas thuis ( in quarantaine) is, verzorgen wij
  binnen de mogelijkheden onderwijs op afstand voor deze klas.

  Wij hopen op uw medewerking zodat we er allemaal samen hopelijk voor kunnen zorgen dat we zo
  spoedig mogelijk dit virus de baas worden.

  Verder hopen wij u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog
  vragen zijn dan kunt daarmee uiteraard bij ons terecht.

  Met vriendelijke groeten,
  Corona team Taalbrug Junior
  Sanne de Rooy
  Bram Loonen

 • (28-01-2021) Siméa: informatie over sluiting scholen

  Het coronavirus raast door ons land. Daarom heeft het kabinet half december besloten om de scholen te sluiten. De adviezen van het OMT en de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Het verloop van COVID-19 blijkt onvoorspelbaar en maatregelen worden regelmatig bijgesteld.

  Het kabinet geeft ruimte voor uitzonderingen voor bepaalde groepen leerlingen, zoals eindexamenleerlingen, leerlingen die praktijkgerichte vakken krijgen, kwetsbare leerlingen en noodopvang voor kinderen met een ouder in een cruciaal beroep.

  In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 januari schrijft minister Slob: “Dit betreft bijvoorbeeld kinderen met een zeer grote zorgvraag, verhoogde kwetsbaarheid en speciale therapie en begeleidingsbehoefte, die vanwege lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en gedragsmatige beperkingen ook een verminderde mogelijkheid hebben tot het volgen van afstandsonderwijs.” Het is aan het schoolbestuur om hierin een afweging te maken. Minister Slob herhaalt dit nog een keer in het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van 23 januari, zie www.rijksoverheid.nl.

  Binnen Siméa werken alle schoolbesturen uit cluster 2 samen. Wij stemmen regelmatig met elkaar af. De volgende afspraak is gemaakt: we geven in principe alle leerlingen onderwijs op afstand, tenzij… Hierin hebben wij een afweging gemaakt tussen de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en collega’s en het openen van de scholen. We laten veiligheid en gezondheid voorgaan.

  We hebben onze afspraak voorgelegd aan het Ministerie van OCW en de PO-Raad. Zij zijn akkoord. Bij onveranderd beleid is dat dan ook de richtlijn die wij volgen. Natuurlijk heeft u als ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen over de huidige situatie. Deze zorgen delen wij.

  Net als u hopen wij dat alle maatregelen en het vaccinatieprogramma snel ruimte zullen geven om ons onderwijs op een meer normale manier vorm te gaan geven. Tot die tijd zullen we er alles aan blijven doen om ook op afstand het onderwijs aan leerlingen goed te verzorgen.

  Het bestuur van Siméa,
  Hermien Hendrikx (Auris)
  Sandra Beuving (Kentalis)
  Jo Willenborg (VierTaal)
  Theo van Munnen (Vitus Zuid)

  25 januari 2021

 • (27-01-2021) Vervallen lesvrije dagen 22/2, 23/2 en 24/2

  Beste ouder(s)/ verzorger(s),

  Omdat we als gevolg van de Lock down al enige tijd geen fysiek onderwijs meer hebben kunnen
  verzorgen is ons de vraag gesteld of als we weer opengaan, de geplande lesvrije dagen wel
  doorgaan. Dit omdat de leerlingen dan opnieuw weer lesdagen zouden missen.

  Wij hebben deze vraag opgepakt, intern besproken en vervolgens voorgelegd aan onze Deelraad.
  Zowel wij als school, als de Deelraad zijn van mening dat het goed is om in het belang van onze
  leerlingen de geplande lesvrije dagen op 22/2,23/2 en 24/2 te laten vervallen.

  Nu kan het echter zo zijn dat u op deze dagen al andere dingen had gepland omdat ze als lesvrij
  stonden genoteerd. In dat geval is er geen probleem: u kunt uw geplande activiteiten gewoon door
  laten gaan in dat geval en wij vragen u dan om dit uiterlijk 8 februari a.s. door te geven aan de
  leerkracht van uw kind(eren).

  Wanneer wij niets horen vóór 8 februari a.s. gaan wij ervan uit dat wij uw kind(eren), mits we uit de
  Lock down zijn, die dagen gewoon op school zien.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
  daarmee uiteraard bij ons terecht.

  Met vriendelijke groet,
  Coronateam Taalbrug Junior,
  Bram Loonen
  Sanne de Rooy

 • (20-01-2021) Update voor ouders

  Beste ouder(s)/ verzorger(s),

  Naar aanleiding van de persconferentie van vanmiddag sturen we u deze update. Wat betekent dit
  voor onze school. Het kabinet heeft besloten dat het primair onderwijs en kinderopvang gesloten
  zullen blijven tot 9 februari a.s. Er was nog even sprake van dat de scholen voor primair onderwijs al
  eerder open konden gaan maar dit is dus niet het geval.

  De manier waarop OCW hierover heeft bericht lijkt voor meerdere uitleg vatbaar, met name voor
  het speciaal onderwijs. Daarom geven wij u middels dit bericht extra duidelijkheid hierover.

  Onze school is een onderwijseenheid van Stichting Vitus Zuid en Vitus Zuid is onderdeel van Siméa.
  Op niveau van Siméa zijn afspraken gemaakt over de koers die wij met alle partijen, dus ook met
  Vitus Zuid, volgen in deze Corona-periode.

  Ondanks de verwarrende berichtgeving is de Siméa koers (dus ook van ons) dat de scholen voor
  Speciaal onderwijs gesloten blijven tot 9-2-2021 en alleen open zijn voor de leerlingen in de
  noodopvang.

  Dit betekent dat ook onze school gesloten zal blijven tot 9 februari 2021 en alleen open is voor de
  noodopvang.

  Wij realiseren ons dat de druk op u als ouder(s)/ verzorger(s) hoog is in deze moeilijke tijden en
  proberen u daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook voor ons zijn dit enerverende tijden en
  werken we met elkaar hard om daarin het best mogelijke te doen. De werkgroep ‘Thuis onderwijs’
  stemt met alle leerkrachten af en samen proberen we een zo passend mogelijk
  onderwijsprogramma aan te bieden.

  Laten we hopen dat we binnen afzienbare tijd het virus beter onder controle hebben met elkaar en
  we het onderwijs weer kunnen hervatten op de manier zoals we dat gewend waren.

  Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Bram Loonen
  Sanne de Rooy

 • (12-01-2021) Update voor ouders

  Beste ouder(s)/ verzorger(s),

  Wij sturen u dit bericht naar aanleiding van de persconferentie van vanavond waarin is aangekondigd dat de geplande lockdown voor het (speciaal) basisonderwijs in ieder geval zal worden verlengd tot en met zondag 24-1-2021. De komst van Corona heeft onze hele samenleving geraakt en onze levens veranderd. Dit vraagt heel veel van ons allemaal; van u als ouder(s)/verzorger(s), en ook van ons als school. Alleen samen kunnen we de risico’s zoveel mogelijk beperken en het virus hopelijk op termijn onder controle krijgen. Het totaalpakket aan maatregelen zal daarom nog een week langer worden voortgezet.
  Dat betekent dat onze school in ieder geval tot en met 24-1-2021 gesloten zal blijven.

  Concreet betekent dit het volgende:
  • Wij blijven online onderwijs verzorgen tot en met 22-1-2021 online voor onze leerlingen. Dit doen we zo veel mogelijk op maat en binnen de mogelijkheden die we hebben. Een werkgroep houdt zich hier centraal mee bezig en draagt zo nodig aanpassingen hiervoor aan.
  • Wij zullen noodopvang op school blijven bieden binnen dezelfde richtlijnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om ervoor te zorgen dat we de risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden met elkaar. Wij roepen dus alle ouders op om hier echt alleen een beroep op te doen wanneer dit (binnen de voorwaarden) echt noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking hierin.
  • Wij houden u zoals u inmiddels van ons gewend bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van Corona m.b.t. onze school. Tot op heden communiceerden wij alle besmettingen op onze locaties of ambulante dienst naar alle ouders. Vanaf deze week zullen wij de ouders in geval van besmettingen van medewerkers/ leerlingen van de desbetreffende locatie informeren. Daarnaast kunt u onze berichtgeving, net als deze brief, teruglezen op ons live-blog op de website van Taalbrug Junior.

  In het algemeen zullen wij de richtlijnen blijven volgen vanuit het RIVM, hebben wij contact met de GGD en volgen wij de adviezen op die wij van de GGD krijgen.

  Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Corona-team Taalbrug Junior
  Sanne de Rooy
  Bram Loonen

 • (17-12-2020) Informatie over ‘thuis leren’ oftewel ‘leren op afstand’

  Beste ouders/verzorgers,

  Nu we in Nederland voor het feit staan dat de scholen wederom enkele weken dicht zijn, hebben onze collega’s ervoor gezorgd dat ook onze leerlingen op een passende manier thuis aan de slag kunnen. Wij willen jullie met dit bericht laten weten wat wij voor onze leerlingen van belang vinden. Zodat jullie weten wat de verwachtingen zijn. De belangrijkste punten zetten we op een rijtje.

  1. Voor onze leerlingen is het van belang dat ze instructies over nieuwe lesstof van gespecialiseerde medewerkers krijgen. Het is daarom niet wenselijk dat ouders thuis instructies gaan geven over nieuwe vaardigheden. Vanuit deze gedachte betekent dat, dat leerlingen thuis de aangeboden lesstof gaan herhalen. Ze blijven dan oefenen wat ze geleerd hebben. Dit houdt hen actief en in de leerstand.
  2. Daarom zijn leerkrachten bezig om een passende digitale omgeving klaar te zetten voor de leerlingen. Vandaag krijgen jullie van onze ICT-werkgroep een uitgebreide handreiking om ervoor te zorgen dat die oefenstof thuis toegankelijk is. Dit zal dit keer gaan middels COOL-portal
  3. Het is van belang om elke dag vóór te lezen of samen te lezen! Laat uw kind leuke boeken kiezen.
  4. Op dit moment zijn alle medewerkers hard bezig om een lesplanning op te zetten voor elke klas. Naast deze planning zullen er ook contact momenten met ouders en kinderen worden opgezet. Hierbij kijken we per klas wat het best passend is.
  5. In de 1e week na de Kerstvakantie wordt er ingezet op herhaling. Vanaf de 2e week wordt er ook instructie aan leerlingen gegeven.
  6. Het is heel fijn als de kinderen in een ritme blijven. Bedenk samen met uw kind hoe een dag eruit gaat zien: Wanneer oefenen we? Wanneer lezen we? Wanneer is er tijd om te spelen?
  7. We krijgen van ouders ook vragen om materialen op school te komen halen. Wij hebben besloten hier niet voor te kiezen. Dit heeft te maken met onze doelgroep, onze speciale aanpak en de streekfunctie die wij hebben. Dat wat handig kan zijn, krijgen jullie toegestuurd.
  8. Wij willen jullie niet elke dag overladen met allerlei informatie. Vandaar dat we proberen de info zo beknopt mogelijk te maken. Uiteraard kunnen jullie met dringende vragen altijd terecht!

  Blijf gezond en we helpen elkaar!

  Maar eerst willen we jullie natuurlijk allemaal een fijne kerstvakantie toewensen.

  Hartelijke groet, namens alle medewerkers,

  Directie Taalbrug Junior

 • (15-12-2020) Update voor ouders

  Vandaag hebben wij overlegd met de directieleden van Taalbrug Junior. Er zijn diverse acties uitgezet:

  Online-onderwijs

  Er is een werkgroep samengesteld met collega’s van de verschillende locaties. Zij bekijken de komende dagen hoe het online-onderwijs vanuit Taalbrug Junior er vanaf 4 januari 2021 uit gaat zien. Het betreft hier het materiaal dat nodig is, de inhoud van de online lessen en de organisatie ervan. Deze week heeft uw kind dus nog geen online les.

  Opvang leerlingen van ouders met cruciale beroepen

  Vandaag is er contact geweest met diverse ouders die dit betreft. Er zijn afspraken gemaakt over eventuele opvang. Afspraken over het taxivervoer worden gemaakt door ouders met het betreffende taxibedrijf.

  Communicatie

  We blijven met u communiceren via Parro en e-mail. Daarnaast vindt u de updates ook in dit live-blog.

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met het MT Corona team: Sanne de Rooij (s.derooy@taalbrugjunior.nl) of Bram Loonen (b.loonen@taalbrugjunior.nl)